Copyright 2007-2021

cz/

Originální suvenýr
http://originalsouvenir.org/
webová stránka, 2017

Projekt s názvem „Original-souvenir“ umožní pomocí google-mapy a streetview libovolně cestovat po celém světě. Při prohlídkách krajin, rušných ulic nebo turistických míst se může uživatel stránky rozhodnout, že by právě z tohoto místa chtěl mít hmotnou památku. Vyplní si krátký formulář, který je v nabídce, a za cenu poštovného obdrží suvenýr – autorsky upravený předmět inspirovaný daným místem, které virtuálně navštívil. Na počátku práce mne nejprve zajímalo především přenesení virtuálního zážitku do hmotného předmětu a také to, jestli lze návštěvu v tomto zprostředkovaném prostoru vůbec za zážitek považovat. V celé práci se ale protíná mnohem více rovin a otázek, ať už se jedná o hodnotu a funkci suvenýru nebo o fakt, že i obyčejná polní cesta se může stát na okamžik významným místem s vlastním suvenýrem. Při tvorbě jednotlivých předmětů jsem použila již nepotřebné staré věci a ty jsem autorsky poupravila s ohledem na dané místo. Ke každému místu a věci jsem však přistupovala individuálně. Ať už jsem čerpala pouze z obrazového zdroje, nebo jsem si zjistila podrobnější informace o dané lokalitě, pokaždé jsem se však inspirovala estetikou běžných suvenýrů.

en/

Original souvenir
http://originalsouvenir.org/
website, 2017

The „Original Souvenir“ project will allow you to navigate around the world using google-maps and streetview. During tours of landscapes, busy streets, or tourist sites, the user can choose if they‘d like to recieve a material monument from this place. They have to fill out a simple form, and then receive a souvenir for the cost of a postal item. The souvenir is a modified item by the author of the project, inspired by the site they virtually visited. At the beginning of my work, I was mainly interested in transferring the virtual experience to the material object and also whether the visit in this mediated space could be experienced at all. Throughout the work, many more questions appeared; whether it be the value and function of the souvenir, or the fact that even a common path along the way can immediately become an important place with its own memories. When creating individual items, I used old things that are no longer needed, and I personally modified them with respect to the position. My approach to each souvenir and place was highly individual. Whether I only drew from a pictorial resource, or found out more detailed information about the place, I always took inspirations from forms and appearances of common souvenirs.

http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-4_pyramida_v4.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-4_lžička_v2.jpg
http://nausova.cz/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-4_kámen_v4.jpg