Copyright 2007-2021

cz/

Skvěle, efektivně, nejlépe
video, 2020

V rámci bakalářské práce s tématem Tanec ve vizuálním umění vzniklo video s názvem Skvěle, efektivně, nejlépe. Toto dílo dává do souvislosti neřízený spontánní pohyb, který provádí lidé při tanci s tím záměrným a řízeným, který děláme vědomě s vidinou nějakého výsledku. Na pseudo instruktážním videu jsou použity záznamy bezstarostně tančících lidí. Pohyby těchto lidí jsou použity a upraveny do podoby, která je pro fyziologii lidského těla prospěšnější, nicméně jsou stále funkční na tanečním parketu. Bezstarostnost, kterou při tanci prožíváme, se v dokonalosti a efektivitě prováděných tanečních pohybů vytrácí a jde tak jen o skladbu pohybů, které provádíme s vidinou nějakého výsledku – spalování tuků, zlepšení fyzické kondice, nabrání svalové hmoty. Hlavní a zneklidňující zprávou díla tedy je, že z našich životů mizí spontánnost a je třeba být za každou cenu co nejvíce efektivní. Nic nemá smysl dělat “jen tak”.

en/

Great, Effective, Best
video, 2020

The video entitled Great, Effective, Best was created as part of the bachelor's thesis on the topic of Dance in Visual Arts. This work connects the uncontrolled spontaneous movement that people perform while dancing to the intentional and controlled one that we perform consciously, with a desired result in mind. The pseudo instructional video uses recordings of people dancing in a carefree manner. The movements of these people are used and adjusted to a form that is more beneficial to the physiology of the human body, but they are still functional on the dance floor. The uncoordinated jolliness that we experience during the dance melts into perfection and efficiency, with the performed dance movements transforming into a simple composition of movements, performed with the vision of some result - burning fat, improving our physical condition, or gaining muscle mass. The main and (rather disturbing) message of this work is that spontaneity is disappearing from our lives, and we feel the need to be as effective as possible at all costs. There is no longer any point in doing something "just because".


Alexandra Naušová, Skvěle, efektivně, nejlépe, bakalářská práce, 2020 from Digitální média FUD UJEP on Vimeo.