Copyright 2007-2021

cz/

Originální suvenýr
originalsouvenir.org
webová stránka, 2017

Projekt s názvem „Original-souvenir“ umožňoval pomocí google-mapy a streetview libovolně cestovat po celém světě. Při prohlídkách krajin, rušných ulic nebo turistických míst se mohl uživatel stránky rozhodnout, že by právě z tohoto místa by chtěl mít hmotnou památku. Vyplnil si krátký formulář, který byl v nabídce a za cenu poštovného obdržel suvenýr – autorsky upravený předmět inspirovaný daným místem, které virtuálně navštívil. Na počátku práce mne nejprve zajímalo především přenesení virtuálního zážitku do hmotného předmětu a také to, jestli lze návštěvu v tomto zprostředkovaném prostoru vůbec za zážitek považovat. V celé práci se ale protíná mnohem více rovin a otázek, ať už se jedná o hodnotu a funkci suvenýru nebo o fakt, že i obyčejná polní cesta se může stát na okamžik významným místem s vlastním suvenýrem. Při tvorbě jednotlivých předmětů jsem použila již nepotřebné staré věci a ty jsem autorsky poupravila s ohledem na dané místo. Ke každému místu a věci jsem však přistupovala individuálně. Ať už jsem čerpala pouze z obrazového zdroje, nebo jsem si zjistila podrobnější informace o dané lokalitě, pokaždé jsem se však inspirovala estetikou běžných suvenýrů.

en/

Original souvenir
originalsouvenir.org

The project, called "Original-souvenir", allowed to travel around the world using google-map and Streetview. While exploring landscapes, busy streets or tourist spots, the user of the site could decide that this was the place from which they would like to have a tangible souvenir. They filled out a short form that was on offer and, for the price of postage, received a souvenir - an artist-designed object inspired by the place they had virtually visited. At the beginning of the work, I was first interested in the translation of the virtual experience into a material object and also whether a visit to this mediated space could be considered an experience at all. However, there are many more levels and questions intersecting throughout the work, whether it is the value and function of a souvenir or the fact that even an ordinary dirt road can become a significant place for a moment with its own souvenir. In creating the individual objects, I used old things that were no longer needed and I have modified them with respect to the place. However, I approached each place and object individually. Whether I drew only from a pictorial source or found out more detailed information about the location, I was always inspired by the aesthetics of common souvenirs.

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-4_pyramida_v4.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-4_lžička_v2.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-4_kámen_v4.jpg