Copyright 2007-2021

cz/

PLS
Hyšková Lucie, Kubáč Petr, Naušová Alexandra

PLS je mladá skupina z Ústí nad Labem, která dlouhodobě spolupracuje na uměleckých projektech. Ve své tvorbě využívá různorodých médií, ale nejčastěji se v její tvorbě setkáváme s fotografií a site - specific instalací.

Všechny tři členy propojuje jejich studium na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Studují rozličné ateliéry a každý ke své tvorbě přistupuje specifickým způsobem. Lucie Hyšková (*1996) studuje obor Aplikovaná a reklamní fotografie a současně Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Lucie se dlouhodobě zabývá sebereflexí prostřednictvím různých médií, nejvíce se u ní však setkáváme s digitální fotografií v různých formách. Ve svých autoportrétních souborech velmi citlivě, často s prvky nadsázky a absurdity, zpracovává intimními i globální témata. Petr Kubáč (*1995) působil během bakalářského studia v ateliéru Fotografie, v současné době studuje ateliér Digitálních médií. V jeho projektech se vyskytuje jak práce s analogovou a digitální fotografií, tak i s videem či objektem. Hlavním znakem, jež nalezneme napříč všemi jeho pracemi je vždy osobní a empatický přístup k danému tématu. Alexandra Naušová (*1996) je studentkou Digitálních médií. Její procesuální performance a audiovizuální díla reagují kriticky, ale s vtipnou nadsázkou na fenomény, které rezonují ve společnosti, umění, technologickém vývoji nebo v přírodě. Toto široké spektrum odlišných názorů a zkušeností se propojuje a utváří jejich společnou tvorbu.

en/

PLS
Hyšková Lucie, Kubáč Petr, Naušová Alexandra

PLS is a young art group from Ústí nad Labem. In their work, they use a variety of media, but most often we encounter photography and site-specific installation.

All three members are connected by their studies at the Faculty of Art and Design at the University Jana Evangelisty Purkyně in Ústí nad Labem. They study in different studios and each approaches their work in a specific way. Lucie Hyšková (*1996) studies Applied and Advertising Photography and at the same time the Institute of Creative Photography in Opava. Lucie has long been involved in self-reflection through various media, but most of all she is interested in digital photography in various forms. In her self-portrait, she treats intimate and global themes very sensitively, often with elements of exaggeration and absurdity. Petr Kubáč (*1995) studied at the Photography studio during his Bachelor's degree and he is currently studying at the Digital Media studio. His projects include work with analog and digital photography as well as video and objects. The main feature found throughout all his work is always a personal and empathetic approach to the subject matter. Alexandra Naušová (*1996) is a student of Digital Media. Her processual performances and audiovisual works react critically but with humorous exaggeration to phenomena that resonate in society, art, technological development, or nature. This broad spectrum of divergent views and experiences come together to form their collaborative work.