Copyright 2007-2021

cz/

Monument Ústí
objekt, Muzeum Ústí nad Labem, 2018
spolupráce s Simonou Patelisovou

Objekt Monument Ústí je inspirován logem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, které v médiích a na sociálních sítích zvedlo vlnu pobouření a otevřenou diskuzi s negativními až nenávistnými komentáři na místního karikaturistu.
Převzaly jsme návrh Radka Fetterse a snažily se co nejvěrněji dodržet jeho původní vizuál při přenášení do 3D našeho modelu. Ten jsme dále realizovaly v nadživotní velikosti. Pro výstavu Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie. Na výstavě bylo vystavené nejen logo ale také naše korespondence s primátorkou Ústí nad Labem. Té nabízíme náš návrh pro veřejný prostor města s vidinou zvýšení turismu v Ústí.
Celý projekt je inspirovaný zhmotnělými nápisy logotypů v zahraničí, například nejznámější nalezneme v Amsterdamu a Budapešti, ale další zajímavé nápisy se nachází i ve Vratislavi, Trnavě nebo Portu. Objekty se staly atrakcí jednak pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele. Sdílení na sociálních sítích je pro turisty něco jako určitý fenomén sdílení na sociálních sítích (aby dali ostatním najevo, že místo navštívili).
V ČR zatím není žádné krajské město, které by něco podobného vlastnilo na takové úrovni, s jakou se můžeme setkat v zahraničí.
Projekt „Monument Ústí nad Labem“ má několik rovin. V kritické rovině jde hlavně o nadsázku. Monumentalizací objektu chceme poukázat na absurdní grafiku, bizarní design a celkově nekoncepční řešení autora. Zároveň zde figuruje nepochopitelná skutečnost, že pětiletý plán zaštítěný magistrátem potřeboval své vlastní logo. Proto také z negativní situace chceme s nadsázkou zpracovat objekt, ve kterém dáme tomuto logu novou a diametrálně odlišnou funkci. Během vizualizace nám došlo, že náš 3D vizuál svými charakteristickými rysy skutečně zapadá do atmosféry města Ústí nad Labem. Vznikající site-specific socha je pro nás tedy reakcí na stav, ve kterém se nachází nejen identita loga, ale i města.

en/

Monument Ústí
object, city Museum of Ústí nad Labem, 2018
in cooperation with Simona Patalisova

Monument of Ústí is inspired by the logo of the Development Strategy of the City of Ústí nad Labem 2015-2020, which has raised a wave of outrage in the media, and an open discussion filled with negative and hateful comments in regards to the local cartoonist.
We took Radek Fetters' logo and tried to stay true to its original visuals, transferring it to a 3D model. We continued the realization in life-size for the exhibition Topography of the Future - Design and Art on the Way, connected to the Mo(nu)mental Topography project. As a part of the exhibition, we have shown our correspondence with the Mayor of the Ústí nad Labem, as well. In the aforementioned correspondence, we offer our project for the public space of the city with the vision of increasing tourism in Ústí.
The whole project is inspired by inscriptions with the names of cities worldwide, the most famous being in Amsterdam and Budapest, but other interesting examples are located in Wroclaw, Trnava, or Porto. Objects become both attractions for visitors but also for the locals. Sharing these photos on social networks has become a well known phenomenon.
On the contrary, there is not yet a regional city i that would have something similar in Czech Republic, at least not at a level that we can observe internationally.
The project has several planes. At the critical level, it is partly an overexaggeration. We want to highlight the absurd graphics, quirky design and overall ill-conceived solutions of many authors by the monumentalization of our project. At the same time, there is the incomprehensible fact that the five-year plan, protected by the city council, needed its own logo. That is why we also want to work with the object, coming from a fairly negative situation, in which we give this logo a new and diametrically different function. During the visualization, we realized that our 3D visual with its characteristic features really fits into the atmosphere of the city of Ústí nad Labem. The resulting site-specific sculpture is therefore a reaction to a state in which not only the identity of the logo, but also the city, happen to be.

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-19_usti monument.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-19_usti monument2.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-19_monument usti3.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-19_Muzeum_FB_2_Jirka_Dvorak_.jpg