Copyright 2007-2021

cz/

Jeden z davu
interaktivní instalace, Galerie Emila Filly, 2018
spolupráce s Petrem Kubáčem, Václavem Noskem, Annou Minářovou

Instalace Jeden z davu slouží jako komentář a zároveň demonstrace, poukazující na tvárnost lidského vnímání s důrazem na okolní faktory. Soustředíme se na skupinové myšlení, to, jak ovlivňuje diváka, a na proměnlivost vidění jedince a jeho myšlení jakožto člena davu.
Pomocí projekce a polopropustného zrcadla se snažíme nasimulovat situaci jedince v galerii plné návštěvníků. Jeho návštěva je tak ovlivněna ostatními diváky, kteří mohou zcela změnit jeho vnímání uměleckých děl, mnohdy je přes masu lidí ani neuvidí.
Součástí instalace je autoportrét malíře Ernesta Neuschula. Zajímá nás, jak se změní vnímání Neuschulova obrazu jako na součást instalace, a také jak bude fungovat jeho včlenění mezi současná umělecká díla v galerii.
Bohužel se těžko dovíme, jak vnímali diváci Neuschulovy obrazy v době jeho života. Mimo jiné proto, že společnost nahlížela více na něj. Autorův původ, doba a společenské klima předem determinovalo vše, co vytvořil. Vše bylo nahlíženo z postoje většiny – davu.
Dílo bylo vystaveno v Galerii Emila Filly na výstavě Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy v rámci projektu Mo(nu)mentální Topografie.

en/

One of the crowd
interactive installation, Emil Filla Gallery, 2018
in cooperation with Petr Kubáč, Václav Nosek, Anna Minářová

Installation One of the crowd serves both as commentary and a demonstration, pointing to the dullness of human perception with an emphasis on the surrounding factors. We focus on group thinking, how it affects the viewer, and the variability of the individual's vision and his thinking as a member of the crowd.
Using projection and semi-transparent mirrors, we try to simulate the situation of an individual in a gallery full of visitors. His visit is so influenced by other audiences, who can change his perception of artworks so drastically that he is often barely able to see them through the mass of people.
The installation includes a self-portrait of a painter named Ernest Neuschl. We are interested in how the perception of Neuschul's painting will be changed as part of the installation, and how its incorporation will work with the inclusion of other contemporary artworks in the gallery.
Unfortunately, it's difficult (if not impossible) to imagine how Neuschul's pictures were perceived at the time of his life. That is partly because the society was paying more attention to him. The author's background, time and social climate predetermined everything he had created. Everything was considered from the position of the majority – the crowd.
The work was exhibited in the Emil Filla Gallery at the Shrouded Topography – Pilgrims above the Sea of Fog as part of the Mo(nu)mental Topography project

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-20_300362560.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-20_jzd2_v4.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-20_jzd3_v3.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-20_jzd5_v6.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-20_jzd4_v3.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-20_jzd1_v2.jpg