Copyright 2007-2021

cz/

Identita věcí
fotografie, BillboArt Gallery - Výstavní cyklus manipulace obrazem a slovem, 2020

Je ještě možné najít v současném chaotickém světě obrazů, vjemů a slov srozumitelnou cestu? Kde se nachází pravda a kam už sahá lež? Ústecká Billboart Gallery pokračuje ve svém cyklu výstav Manipulace obrazem a slovem, pobízející k zamyšlení se nad vnímáním vizuálních i psaných informací kolem nás. Druhá výstava Identita věcí reflektuje na ploše dvou billboardů fenomén odloženého, avšak často funkčního nábytku a bytových doplňků u popelnic. Přestože zájem o možnosti recyklace ve společnosti stoupá, denně nacházíme ve veřejném prostoru opuštěné a již nepotřebné domácí spotřebiče – nábytek, knihy, obrazy, květiny a jiné interiérové dekorace. Čekají na svého nového majitele a obvykle do pár hodin zmizí. Jaká je identita těchto věcí a jaký bude jejich další osud? Nepřispívá tomuto jevu naše uspěchaná doba a enormní nárůst obrovských obchodních řetězců, které nás nutí nakupovat stále nové produkty, sloužící však jen několik málo let? Trojice umělců Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová se rozhodli na jedné z výstavních ploch zvěčnit zinscenovaný digitálně upravený interiér, tolik typický pro katalogy designových velkoobchodů s nábytkem. Místo očekávané ceny u jednotlivých produktů však nalezneme GPS souřadnice polohy, kde byl konkrétní kus nalezen. Výstava Identita věcí tak upozorňuje na tlak velkých firem, které manipulativně útočí pomocí promyšlené vizuální reklamy na naše podvědomí. V něm se opakovaně ukládá stále větší počet podobných obrazů výrobků i krátké propagační slogany. Každodenně je vidíme kolem nás. Nelze si jich nevšimnout. Můžeme vůbec těmto nátlakům uniknout nebo se nějak účinně bránit a vystoupit ze zaběhlého konzumního cyklu?

autorky textu jsou Michaela Buštová, Josefína Pleslová a Andrea Vaňourková

en/

Identity of things
photography, BillboArt Gallery - Exhibition cycle of image and word manipulation, 2020

Is it still possible to find a comprehensible path in today’s chaotic world of images, perceptions, and words? Where is the truth and how far do the lies reach? The Ústí nad Labem Billboard Gallery continues its series of exhibitions called Manipulation of Image and Word, which encourages us to think about the perception of visual and written information around us. The second exhibition, Identity of Things, uses the space of two billboards to reflect on the phenomenon of discarded, but often functional furniture and home accessories near garbage cans. Although the interest in recycling is growing in our society, we still keep finding abandoned and no longer needed home appliances in the public space – furniture, books, paintings, flowers, and other interior decorations. They are waiting for a new owner and tend to disappear within a few hours. What is the identity of these things and what will be their future? Doesn’t our hectic time and the enormous growth of huge retail chains, which force us to constantly buy new products that only serve for a few years, contribute to this phenomenon? The trio of artists Lucie Hyšková, Petr Kubáč, and Alexandra Naušová decided to immortalize the staged, digitally modified interior in one of the exhibition areas. The chosen visual is typical of the catalogues of design furniture wholesalers. However, instead of the expected price for individual products, we will find the GPS coordinates of the location where the specific piece was found. The Identity of Things exhibition thus draws attention to the pressure of large companies which manipulatively attack our subconscious with the help of well-thought-out visual advertising. It repeatedly stores an increasing number of similar product images and short promotional slogans. We see them around us every day. You can’t miss them. Can we escape these pressures at all, or can we effectively defend ourselves and get out of the established consumption cycle?

The authors of the text are Michaela Buštová, Josefína Pleslová and Andrea Vaňourková

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-37_4.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-37_3_v2.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-37_1_v2.jpg
https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-37_2_v2.jpg