Copyright 2007-2021

cz/

Dočasné vymezení prostoru - přenosná sada
video, 2019

Prvotní inspirací k vytvoření tohoto projektu pro mě byly stínící sítě, které se v českém prostředí používají zejména na ploty u novostaveb či zahrádek. Lidé síť používají k tomu, aby se vyčlenili od svého okolí, udrželi si soukromí, či vytvořili stín. Právě určité vyčlenění a ohraničení si svého prostoru mi vnuklo myšlenku vytvořit ze stínící sítě přenosnou sadu „Dočasné vymezení prostoru“
Jednoduchou dostupností komponentů, z kterých se skládá si jí může pomocí mého návodu vytvořit každý.
Natočila jsem tedy jednoduchý hravý video návod, jak si kdekoliv v přírodě vytvořit vlastní prozatímní soukromý prostor, který je díky poloprůhledné síti ideální volbou pro dočasné soukromí na míru, jelikož právě soukromí je něco, co je čím dál tím těžší si udržet.
Práce je koncipovaná do komického produktu, který ztělesňuje přenosné soukromí a vyhrazení vlastního – osobního – prostoru.
Přes toto video bych chtěla nahlížet na tuto tématiku také z kritičtějšího hlediska, a to jak už ze zmiňované problematiky soukromí a potřeby se vymezovat tak z hlediska určitého vlastnictví prostoru. V dnešní době je stále čím dál tím těžší něco vlastnit přenosný osobní prostor se tak stává skvělou variantou a možností, jak místo oploceného plotu zahrádky mít svou vlastní soukromou zahrádku pokaždé na jiném místě.

en/

Temporary delimitation of space - portable set
video, 2019

The initial inspiration for this project came from shading nets, which are mainly used in the Czech environment for fences in new buildings or gardens. People use the net to separate themselves from their surroundings, to maintain privacy, or to create shade. It was this kind of seclusion and demarcation of one's space that gave me the idea to create a portable "Temporary Space Demarcation" set from the shade net.
With the easy availability of the components that make it up, anyone can create one using my instructions.
So, I made a simple playful video tutorial on how to create your own temporary private space anywhere in nature, which thanks to the semi-transparent netting is the perfect choice for a temporary customized privacy, as privacy is something that is getting harder and harder to maintain.
The work is conceived into a comic product that embodies portable privacy and the reservation of one's own - personal - space.
Through this video, I would like to look at this topic from a more critical point of view as well, both from the aforementioned issue of privacy and the need to define oneself and from the point of view of a certain ownership of space. Nowadays, it is becoming increasingly difficult to own something so portable personal space becomes a great option and a way to have your own private garden instead of a fenced garden in a different place each time.

https://nausova.cz:443/domains/nausova.cz/files/gimgs/th-30_358826171.jpg